Ads Top

Duurzame energie doelstellingen onhaalbaar bij huidig kabinetsbeleid

De Duurzame Energie Koepel heeft in een online bliksemonderzoek onder haar achterban helaas moeten vaststellen dat 90% van de respondenten in de duurzame energiesector er geen vertrouwen in heeft dat de Europese taakstelling voor Nederland om in 2020 14% hernieuwbare energie op te wekken wordt gehaald. Aanvullend beleid en aanvullende maatregelen zijn urgent.
De respondenten uit de duurzame energiesector, waarin bedrijven werkzaam zijn op het gebied van windenergie, zonne-energie, bio-energie, energie uit water, warmtepompen en ondergrondse energieopslag behaalden tezamen met hun duurzame energieactiviteiten in 2010 een omzet van circa 2,5 miljard Euro, uitgevoerd met circa 15.000 fte. Dit toont de contouren van de aanzienlijke nieuwe economische sector die de komende jaren alleen maar zal groeien indien Nederland zich sterk maakt om de 2020 doelstellingen te behalen. De sector is bijna unaniem in de uitspraak dat de grote investeringsonzekerheid voor duurzame energieprojecten een belangrijke oorzaak is in het achterblijven van de groei. 70% van de bedrijven realiseert circa 25% van de omzet in het buitenland, terwijl 15% van de respondenten 75% van de omzet in het buitenland realiseert. Dit illustreert het belang van export voor de duurzame energie sector.
Veel bedrijven geven aan door het wel aankondigen maar nog niet uitvoeren van de SDE+ regeling een gat in hun omzet te zien. Vooral technologieën met een relatief kortere doorlooptijd zijn de dupe van dit beleid en zien hun verkoop soms zelfs helemaal stilvallen. Het stop & go beleid op duurzame energiebeleid gaat onder dit Kabinet versterkt verder.
Van de voorgenomen Green Deal is nog onvoldoende bekend welke kaders, criteria en middelen zullen worden ingezet. Ten aanzien van het innovatiebeleid via de topgebieden Energie en Water is eveneens onzekerheid en bestaat er sterke ongerustheid over de rol die het innovatieve midden- en kleinbedrijf krijgt toebedeeld in het nieuwe beleid. Met de huidige maatregelen valt de ontwikkeling van de innovatieve en nieuwe technieken vrijwel stil en wordt gevreesd voor vertrek uit Nederland van de kennis en van de investeerders.
Massaal spreken de respondenten uit dat zij onafhankelijk onderzoek nodig vinden naar het (on)gelijke speelveld tussen fossiele energie, kernenergie en duurzame energie om financiële en andere bevoordelingen (b.v. op gebied van vergunningen en garanties) gelijk te trekken. De sector verwacht dat zolang er geen gelijk speelveld is, er ondersteunende maatregelen nodig blijven de komende paar jaar.
De sector ervaart de keuze die deze regering maakt voor kolencentrales en kernenergie als een regelrechte bedreiging voor de transitie in Nederland naar duurzame energie. De burger wordt hiervan de dupe doordat zij op termijn hogere prijzen zullen gaan betalen voor energie en zal worden overgeleverd aan de grilligheid van de internationale energiemarkt.
De Duurzame Energie Koepel, met de daarbinnen samenwerkende brancheorganisaties (circa 400 bedrijven/organisaties en 400 exploitanten), ziet wel degelijk kansen en mogelijkheden voor een beleid dat de groei zal ondersteunen zodat de doelen kunnen worden gehaald, zoals dat ook door onze buurlanden wordt ontwikkeld en zal hierover graag het gesprek aangaan met ministers, ambtenaren, politici en kennisinstituten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.