Ads Top

Nieuwe emissie-eisen voor op biomassa gestookte installaties

Na Kamervragen en reacties uit de markt heeft minister Cramer van Ruimte en Milieu enkele aanpassingen voorgesteld van het Besluit Emissies Middelgrote Stookinstallaties Milieubeheer (BEMS). Zo zijn de emissie-eisen voor op biomassa gestookte installaties aangepast. Het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties (BEMS) volgt de wet Bees B (Besluit emissie eisen stookinstallaties B) op, die dateert van maart 1998. De afgelopen tien jaar heeft de techniek echter niet stil gestaan; inmiddels zijn er nieuwe methoden ontwikkeld om de uitstoot naar de lucht verder te verminderen. Dit heeft geleid tot nieuwe (en aanvullende) regelgeving die strengere eisen stelt aan emissies van zwavel- en stikstofoxiden (SO2, NOx) en (fijn)stof afkomstig van middelgrote stookinstallaties. Het ontwerpbesluit is in december 2008 gepubliceerd. Voor nieuwe installaties wordt het BEMS vanaf begin 2010 van kracht. Voor bestaande installaties geldt een overgangstermijn.
Meerdere partijen, onder wie Platform Bio-energie, hadden de zorg uitgesproken dat de gestelde emissie-eisen in het ontwerp BEMS een mogelijke belemmering vormen voor de ontwikkeling van biomassa als energiebron. Dit zou weer een bedreiging kunnen zijn voor het behalen van de kabinetsdoelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie. Op basis van de uitkomsten van een nader onderzoek heeft Cramer besloten om alsnog specifieke emissie-eisen in het besluit op te nemen voor op biomassa gestookte installaties. De emissie-eisen zijn gebaseerd op de Best Beschikbare Technieken (BBT). Bij de BBT-afweging is nu meer rekening gehouden met de milieuwinst door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in plaats van fossiele brandstoffen. "Met de nieuwe emissie-eisen wordt een optimale synergie gecreëerd tussen de klimaatdoelen en de doelen met betrekking tot luchtkwaliteit", schrijft Cramer in antwoord op Kamervragen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.