Ads Top

Europees programma voor innovatie en koolstofarme economie

Gedeputeerde Staten hebben woensdag 28 januari het programma Kansen voor Flevoland 2014-2020 gepresenteerd aan de leden van de Commissie Economie & Bereikbaarheid. In dit programma staat hoe de provincie de komende jaren economische en duurzame ontwikkelingen in Flevoland wil stimuleren. De directe aanleiding hiervoor is dat Europa opnieuw budget beschikbaar heeft gesteld om te investeren in de regionale economie.

Het totale budget voor Kansen voor Flevoland 2014-2020 bedraagt 25,1 miljoen euro. Daarvan komt 15,2 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de provincie zelf levert een bijdrage van 5,3 miljoen euro en het Rijk is co-financier voor 4,6 miljoen euro.
Gedeputeerde Jan-Nico Appelman: ‘Ik ben blij dat we met Kansen voor Flevoland 2014-2020 opnieuw een stevige impuls kunnen geven aan de Flevolandse economie. Het is ons gelukt – ondanks het feit dat de door Europa beschikbaar gestelde EFRO-budgetten benedenwaarts zijn bijgesteld – het innovatiebudget voor Flevoland op hetzelfde niveau te houden ten opzichte van de vorige periode 2007-2013. Net als in deze periode streven wij er ook nu weer naar om een zo’n groot mogelijk multipliereffect te realiseren.’

Het programma Kansen voor Flevoland 2014-2020 heeft twee pijlers: innovatie en koolstofarme economie in Flevoland. Bij innovaties gaat het met name om het versterken van onderzoek en technologische ontwikkeling om maatschappelijke uitdagingen en behoeften op te lossen. Hiervoor moeten (midden- en klein)bedrijven, kennisinstellingen en overheden samenwerken. De focus ligt daarbij op sectoren die op landelijk niveau als topsectoren zijn onderscheiden én belangrijk zijn voor de Flevolandse economie. Niet alleen innovatie binnen deze sectoren, maar met name over de sectoren heen (cross-overs) worden gestimuleerd.

Het inzetten op een koolstofarme economie betekent dat de provincie zich wil richten op meer duurzame energie, bijvoorbeeld door de ontwikkeling en toepassing van duurzame energieopwekkers als windmolens te stimuleren. Het gebruik van biomassa als energiebron past goed bij het agrarische karakter van de provincie Flevoland en voor het restproduct van bio-energie (bijvoorbeeld biogas) kunnen weer nieuwe toepassingsmogelijkheden worden bedacht.
Het programma zoekt bij de uitvoering aansluiting bij andere provinciale gebiedsprogramma’s om elkaar waar mogelijk te versterken. Op donderdag 5 maart is er om 15.30 uur in het provinciehuis in Lelystad een startbijeenkomst voor alle geïnteresseerden die (mogelijk) een projectaanvraag willen indienen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.